Editorial

  • lundi, 03 août 2020 18:55

  Fandraharahana: Forme grave ny Orinasa

  Misy ny teny hoe personne morale sy personne physique, samy manan'aina daholo ireo, samy manana ray aman-dreny niteraka, mety samy manan-janaka na zafikely. Samy manana kara-panondro, ary samy mety marary na maty mihitsy aza. Ny personne physique dia isika olombelona, ny personne morale kosa dia ireo Orinasa mijoro ara-dalàna, mandoa hetra, manao adidy amin'ny firenena, satria ny 80% n'ny vola ampiodinana ny toe-karena, anakaramana mpiasa, personne physique, ampandehanana raharaham-panjakana dia ny Orinasa tsy miankina na personne morale avokoa no miantoka azy. Toy ny personne physique, dia tratran'ny vokatry ny Covid-19 ihany koa ny personne morale na ny Orinasa, tsy anavahana na antitra, na tanora, na ankizy, na ny matanjaka, na ireo marefo ihany koa izany.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 31 juillet 2020 11:13

  Fantatrao ve: Ahoana ireny trosam-panjakana ireny?

  Ny firenena iray dia toa ny tokantrano, orinasa ihany, misy ny fandaniana isa-tsokajiny, karaman'ny mpiasa, hofan-trano, jirama,, téléphone, solika, écolage, fampianarana, fahasalamana, fandriam-pahalemana. Etsy ankilany, raha orinasa, dia mila mamokatra mba hidiram-bola, tsy afaka amokatra anefa raha tsy misy fitaovam-pamokarana, mila lalana, tetezana, barazy, masomboly, zezika... Raha firenena dia mbola betsaka ireo asa sosialy ilana fandaniana, ireo vola ampandehanana ireo andrim-panjakana, ireo vondrom-bahoakam-paritra, ny resaka politika, fifidianana... Mila vola miditra izany ny fitondrana mba ahafahana mandoa ireo fandaniana rehetra ireo.Ny fidiram-bolan'ny Firenena iray dia ny Hetra, izany hoe ny vola alain'ny Fitondrana amin'ny Malagasy, na amin'ny alalan'ny vatakaraman'ny tsirairay, 20%, na amin'ny alalan'ny TVA 20%, isaky ny mividy entana isika dia ny 20% amin'iny, amin'ny ankapobeny, dia alain'ny fitondrana.
  Lire la suite ...
  • lundi, 27 juillet 2020 12:26

  Covid-19: Azo ampiasaina hanampy ny mpampianatra sy ireo mpiasam-panjakana

  Maro ireo mpampianatra na mpiasam-panjakana, na mpiasa sekoly tsy miankina, no tsy miasa noho ny fihibohana amin'ireo faritra misy izay fepetra izay. Maro ihany koa ireo mpiasam-panjakana no mijanona an-trano mihiboka ho an'ireo manao service minimum. Maro anefa ny mety ilana azy ireo, hanampy amin'ny ady amin'ny valanaretina.Ohatra amin'izany, ireo laboratoire dia tsy maharaka, sady manao fitiliana no manao asana sekretera sy miantso ireo olona avy natao fitiliana. Na hanao ny antontanisa samihafa. Tsy voahofana amin'ny ady amin'ny aretina izy ireo, tsy voatery alefa hiatrika ny ady amin'ny aretina, fa afaka kosa hofanina aingana amin'ny fanampiana ireo dokotera sy mpanampy mpitsabo.
  Lire la suite ...
  • samedi, 25 juillet 2020 09:23

  Situation d'urgence: L'Etat Malagasy en infraction manifeste avec la loi

  La Constitution de la Republique Malagasy dispose, Article 12.- Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi.Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi. Article 61.- Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir l’état d'urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 22 juillet 2020 14:33

  Mety mahasoa anao: Rehefa manao zavatra dia atombohy amin'ny mora hatrany

  Matetika isika misy asa marobe tsy maintsy atao. Diniho iza no mifampiankina, iza no tsy maintsy atao mialoha vao manao ny asa hafa. Zarazarao ho asa madinidinika izay asa lehibe tsy maintsy atao, ary atombohy amin'ny asa mora atao sy hainao avy hatrany, mba hanome herijika na courage anao manoloana ny asa maro miandry. Ho hitanao ny fandrosoan'ny asa ka tsy ho kivy ianao. Rehefa milamina ireo asa madinidinika tsy maintsy atao, dia matoria mihitsy aloha, vao maraina mbola tsy nanao zavatra hafa, dia hidiro ilay asa vaventy. Rehefa tsapanao fa tsy mety hatrany ilay izy, dia ajanony kely mihitsy aloha, aleo hiandry ny ampitso indray, ho hitanao fa rehefa mifoha ianao dia mitombona tokoa ny hoe "ny alina mitondra fisainana", satria na matory aza ianao, io sainao io mandinika ilay olana hatrany, ka ho hitanao ho azy eo ny vahaolana.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 19 juillet 2020 13:04

  Finoana Katolika: Inona no antsoina hoe Antson'Andriamanitra

  Matetika hitatsika ireny Mopera na Masera na Frera sy Relijiozy ireny, dia tonga ao an-tsaina ny hoe, ahoana no ahafantarana fa voantson'Andriamanitra. Inona moa no antsoina hoe Antson'Andriamanitra Ny olona rehetra tsy misy ankanavaka, eny na ireo tsy mahalala an'Andriamanitra aza, dia misy antony anirahin'Andriamanitra azy avokoa eto ambonin'ny tany. Tsy ny Mopera na Masera ihany izany no Antsoin'Andriamanitra fa isika Laika rehetra ihany koa. Ny fanambadiana dia Antson'Andriamanitra. Efa matetika noresahina teto fa mitovy ny iraka ampanaovin'Andriamanitra ny Laika sy ny Mopera na Masera na Relijiozy fa ny andraikitra sy ny asa no samihafa, dia ny Famonjena ny Olombelona rehetra mba aha Zanak'Andriamanitra antsika, ny fizarana fitiavana amin'ny alalan'ny Fitoriana ny Tenin'Andriamanitra, na amin'ny alalan'ny Asa izany, na amin'ny alalan'ny Teny, na amin'ny alalan'ny Vavaka.
  Lire la suite ...
  • samedi, 11 juillet 2020 16:13
  • Sary nindramina

  Covid-19: Tsy dortoir no ilaina fa hopitaly

  Nosokafana nanomboka ny zoma 10 jolay ny toerana andraisana ireo marary "cas grave" ao amin'ny foiben-toerana fibaikoana CCO Ivato. Tonga nitokana izany ny Filoham-pirenena mivady, ny Praiminisitra, ny minisitry ny fahasalamana, ary ireo minisitra sasantsasany ao amin'ny Governemanta. Nanambara ny Filoham-pirenena fa noho ny avitsian'ireo mpitsabo mahay momba ity valanaretina ity, dia atao amin'ny toerana iray ny fandraisana ireo marary, ka mahazaka 400 fandriana ny ao amin'ny CCO Ivato, 300 vao hosakafana LTC Alarobia, ary 300 etsy Mahamasina annexe Palais des sports. Nanambara izy fa "Gouverner c'est prévoir", izany hoe ny fitantanana dia mahay mitsinjo mialoha ny zavatra mety hitranga. Tao anatin'izany izy dia nilaza fa anafatra extracteur d'oxygène 1000, ary nanolotra ihany koa ireo ambulance izay efa misy an'izay extracteur d'oxygène izay hakana ireo marary any an-tranony. Tsy misy maharatsy ny fepetra raisina.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 10 juillet 2020 15:36
  • Sary nindramina, Las Vegas, Etats-Unis

  Fantrao ve: Inona no antsoina hoe Paradis fiscal

  Nanamarika ny sain'ny maro ny tatitra nataon'ny Banky iraisam-pirenena fa arakaraky ny fahamaroan'ny fanampiana omena, indrindra ireo firenena afrikanina dia miakatra ihany koa ny vola mirotsaka any amin'ny banky mipetraka any amin'ireo Paradis fiscal, anisan'ny voatonona tao anatin'izany Madagasikara. Ny tiantsika azavaina eto dia inona marina moa izany Paradis fiscal izany. Raha atao tsotsotra dia hoe "Paradisa ara-ketra". Ny firenena rehetra maneran-tany dia mivelona amin'ny hetra na vola aloan'ny mponina ao aminy, toy ny latsakemboka izany, ampandehanana ny raharaham-pirenena, andoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana, anefana ny fampandehanan-draharaha, ampandehanana ny sekoly, ny hopitaly, ny fandriam-pahalemanana, fanamboarana fotodrafitrasa, toy ny lalana, ny sekoly, seranam-piaramanidina, barazy, fambolena...
  Lire la suite ...
  • mercredi, 08 juillet 2020 15:50
  • Photo illustration Net

  Aides détournées: une controverse ?

  Dans un document, datant du mois de février 2020, de 45 pages intitulé « L'aide financière accaparée par les élites » dans lequel cet étude « prétend » qu’environ 5% de l’aide financière fournie par la Banque mondiale à 22 pays se retrouvent dans des paradis fiscaux. Dans ces 22 pays les plus dépendants de l’assistance financière "l’aide financière est accaparée par les élites" et part vers des paradis fiscaux ! L’étude fait grand bruit car elle sort des services même de la Banque mondiale. Selon certains médias dont the Economist, sa publication a été retardée, "bloquée par des hauts responsables". « Faux » rétorque l’institution, le retard est lié à une relecture et à l’apport d’autres éléments d’analyse. "Chaque publication fait l’objet d’un examen approfondi pour assurer sa qualité", précise la Banque mondiale dans un communiqué du 18 février 2020 où l’institution de Bretton Woods réaffirme ses objectifs de « soutenir de meilleurs résultats nationaux pour les pauvres et les vulnérables … Ainsi que… Nous soutenons pleinement le travail de notre département de recherche pour générer des recherches indépendantes, pertinentes et évaluées par des pairs, y compris sur le sujet important des flux financiers illicites.
  Lire la suite ...
  • mardi, 07 juillet 2020 13:45

  Covid-19: Fepetra samia "mi-demerda"

  600 millions de dollar na 2 250 miliara ariary (Atsasaky ny tetibolam-panjakana iray manontolo) no voaray ho fanampiana iadiana amin'ny Covid-19. 100 millions de dollar takalon'ny saika fitrandrahana vy tany Soalala, no nahavitana nampandeha ny Tetezamita 2009-2013 sy nanaovana ireo fotodrafitrasa, hopitaly sy kianja maro samihafa. Misy ny fanampiana tsy averina, ary misy trosa izay ny taranaka Malagasy ny mibaby sy mandoa an'io 600 millions de dollar io ao anatin'ny 30 taona. Hatreto ny fanapahan-kevitra rehetra noraisin'ny fanjakana dia fanapahan-kevitra samia "mi-demerda" fa ny fanjakana poketra vy. Nambaran'ny minisitry ny teti-bola teo imason'ny Loholona mihitsy moa ny hoe ny fanjakana tsy afaka manampy ny tsy miankina.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 69