Indostria: Fototry ny toe-karena

  • jeudi, 03 mai 2018 11:00
  • Super User
  • Sary Gasypatriote - Pêche et froid Diego

Resahina foana ny antsoina hoe fitomboan'ny harikarena, na ilay hoe taux de croissance.

Inona moa izy io, ary mampitombo ny vary miditra anaty vilia ve izany? Lazaina fa tokony à deux chiffres ny tahan'ny harikarena vao ho tsapa any antokan-trano izany?

Raha hiverenana kely, dia nivelona tamin'ny fihazana, fanjonoana, ary fihotazana ny olona fahiny. Izany hoe, izay vokatra nisy teo ambony tany, naniry, biby ary trondro, no nohanina sy nivelomana.

Dia rehefa lany ilay sakafo teo dia nifindra toerana hafa nitady izay azo nohanina.
Taty aoriana anefa, nanomboka niadivan'ny vondron'olona izay nitambatambatra ny toerana tsara, ary niha ritra ihany koa ireo zavatra azo notazana sy nohazaina, ka tsy ampy satria nitombo ny isan'ny olona. Tao koa no reraka sy maty amin'ilay mifindra lava, ka nanomboka namboly sy niompy.

Teraka teo ny fitaovam-pamokarana toy ny angady, niampy ireo fitaovana efa nananana nentina nihaza sy nihoty. Nitombo ny traik'efa sy ny fikarohana, ka dia nanana tekinika entina manatsara ny famokarana.

Teraka teo ihany koa ny fifanakalozana, ka izay vokatra tsy nananan'ny hafa natakalo tamin'ny an'ny hafa.

Dinganina lavitra ny tantara, teraka teo ihany koa ny vola satria omby iray ve atakalo ovy firy kilao. Ka ny vola izay nofaritana tamin'ny lanjan'ny volamena no nampiasaina hividianana vokatra an-tsinjarany.

Nisy ny ambim-bokatra tsy lany, tsy maintsy notehirizina, na navadika zavatra hafa, nipoitra teo ny indostria.

Izany hoe, vokatry ny tany, no nasiana fanamboarana, na nampitomboina tamin'ny alalan'ny fambolena na fiompiana, ka raha nanana vary 1 kitapo ianao teo amboalohany natao masomboly, dia rehefa afaka 6 volana, niakatra ny vary dia nahazo 10 kitapom-bary ianao, izay ilay fitombon'ny fihariana nataonao, izany hoe nisy fitomboana ny vokatra na ny harena teo ampelatananao, harikarena= hary + harena, hary= mihary na mitady na mampitombo.

Ny harikarena faobe izany, dia kajiana daholo izay mety harena rehetra ananan'ny Firenena iray, dia jerena ny fivoaran'io harena io ao anatin'ny taona, azo zaraina amin'ny isan'ny mponina izany, ka ahitana ny fitombony na ny fihenan'izany harena izany.

Kajy ankapobehany anefa io satria raha nitombo be aza ny harena novokarin'ilay firenena, nefa olom-bitsy fotsiny no tena nitavana izany, dia ny harikarena faobe, raha kajiana, dia midangana ambony, nefa ny karaman'ny tsirairay tsy niova, nefa ny vidin-javatra nihalafo (inflation), dia tsy ho hita any ambilia mihitsy izany ilay filazana fiakaran'ny harikarena isam-batan'olona.

Ny indostria anefa no mpamokatra sy mpanome asa mivantana ny olona, satria tsy maintsy hividy vokatra na akora ahodina izy (matière première), izany hoe ahazo vola ka hitombo ny harikarenan'ireo mpamboly na mpiompy na mpitrandraka akora izay ilain'ilay indostria.

Tsy maintsy hisy fitaterana izany akora na vokatra izany eo amin'ilay toerana hanodinana ilay vokatra, ahazo vola arak'izany ireo mpitatitra, ireo indostria mpanao pièce détachée, mpivarotra pneu sy batterie. Izany hoe ny fisian'ny indostria iray dia hiteraka asa ho an'ny indostria hafa mety miankina aminy.

Iroborobo ihany koa ny indostria mpanao emballage, gony, taratasy, étiquette, boite, satria tsy maintsy ho fonosina ireo entana avy novokarina.

Andeha ihany koa ny fandraharana na service, satria mila mpivarotra ilay entana, mila comptable sy conseil juridique, mila assurance, mila service sécurité...

Raha fehezina dia ny firoboroboan'ny indostria, dia ampiroborobo ny sehatra hafa.

Azo zaraina 3 lehibe io sehatr'asa io:

- Ny secteur primaire, izany hoe seha-pihariana voalohany, dia ny fambolena, fiompiana, ny jono, ny fitrandrahana harena amboniny sy ankibon'ny tany (ny ala, ny hazo, ny vatosoa, volamena, pétrole, ny angovo...).

- Ny secteur secondaire, na ny seha-pihariana faharoa dia ny sehatr'asa rehetra manodina ireo vokatra azo tamin'ny sehatr'asa voalohany, izany hoe ny indostria, ao izany ireny fanaovana sardine en boite ireny, fanaovana jus de fruit, fanaovana yaourt sy beurre, aéronautique, électronique, frigidaire, panneaux solaire, ankanjo voazaitra, automobile, fanafody, mpanao asa tanana, ny mpanamboatra trano raha arahina famokarana briky na ciment ...

- Ny secteur tertiaire kosa, na ny seha-pihariana fahatelo, dia izay asa fihariana ankoatr'ireo roa voalaza teo aloha ireo, izany hoe ny service, toy ny varotra, ny assurance, ny banky, ny sécurité, ny fihofanana, fampianarana, fikarohana teknolojika, ny fanamboarana trano, ny mpanankanto, mpihira, mpanao film, hosodoko...

Mila omena toerana lehibe izany io indostria io, satria isika manana akora marobe, manana tany malalaka ambolena, sy hiompiana, manana ranomasina midadasika, in-telo avo heny ny velaran-tanintsika ny velaran'ny ranomasina ananantsika, satria dia 200 milles na 370Km miala amin'ny sisintany manodidina ny tanintsika dia mbola antsika avokoa (ZEE, Zone économique exclusive). Aza afangaro amin'ny ZES, zone économique spéciale, izay tany omena ny vahiny no ampiasa azy.

Ilaina amoraina izany ny fananganana indostria, tsy vesarana ny resaka ekolojika, na dia ilaina aza ny fitandrovana ny tontolo iainana. Mila angovo mora vidy azon'ny rehetra ampiasaina, na ny herin'aratra izany, na ny charbon de terre, na ny solika mora vidy.

Esorina ny hetra mitatao amin'ny fitaovam-pamokarana sy ny akora entina vokarina rehetra. Any amin'ny vokatra efa voahodina no tataovana hetra.

Ohatra:
Ny tracteur, kubota, fitotoam-bary, fiara fitaterana, sambo na vedette fanjonoana, machine industrielle rehetra dia tsy mandoa hetra.

Esorina ny hetra amin'ireo akora tsy ananana eto an-toerana nefa ilain'ny indostria. Taotaovana hetra ambony kosa ireo entana mifaninana amin'ny entana izay vokarina eto an-toerana mba hanandanja ny vita Malagasy.

Asiana fenitra iraisam-pirenena ny vokatry ny indostria mba ahatsara ny entana vokarina, ary mora ny amarotana azy any ivelany. Tsy maintsy asiana garantie 2 taona farahafakeliny ny entana vokarin'ny indostria, hiarovana ny zon'ny mpanjifa, sy ampiakarana ny hatsaran'ny entana vokarina.

Ajoro ny Banky Malagasy, mba ahafahan'ny rehetra mindram-bola amin'ny zana-bola ambany tsy mihoatra ny 6% isan-taona, fa tsy io 6% omen'ny micro-credit isam-bolana izay 72% isan-taona izany ny zana-bola, na io 19% ataon'ny banky ankehitriny io.

Hisy ny carte électronique maitso ho an'ireo mpandraharaha, raha carte électronique mavo kosa ny an'ny mpanjifa. Ny carte électronique professionnelle mpandraharaha izany dia tsy misy hetra na taxe (TVA) ny azy ny fifanakalozana, satria entana mbola amidy no vidiany.

Ny mpanjifa izany amin'izay dia indray mandeha ihany no mandoa hetra fa tsy mitombo isaky ny misy mpanelanelana.

Ny Orin'asa sy ny tompony, dia mandoa hetra, izay tataovana amin'ny tombom-barotra azony, fa tsy amin'ny vola maty kirakirainy akory. (Taxe sur le bénéfice fa tsy taxe sur le chiffre d'affaire, izay misy amin'izao)

Ho voafehy izany ny fampidiran-ketra sy ny fisondrotry ny vidim-piainana.

Ny rehetra dia hanana asa sy orin'asa ho an'izay te hiditra amin'izay sehatry ny fihariana izay.

Ireo tsy manana asa kosa dia tsy maintsy miditra Service National, izay azon'ny fanjakana alefa any amin'ireny indostria ireny ao anatin'ny fotoana voafetra, ka ny fanjakana no miantoka ilay mpiasa Service National fa miasa any amin'ilay privé fotsiny ihany.

Afaka 3 taona, na ilay Service national tazonin'ilay indostria ho lasa mpiasa raikitra ao aminy ka izy no iantoka ny karamany, na misitaka ny fanjakana satria efa miroborobo ilay orin'asa, dia ampiasaina amin'ny toeran-kafa indray ilay Service National izay omena fihofanana hatrany.

Tsy miditra amin'ny fitantanana ilay orin'asa tsy miankina mihitsy ny fanjakana, fa manome tolo-tanana mpiasa fotsiny ihany, izay mpiasa tsy maintsy manaraka ny discipline misy ao amin'ilay orin'asa tsy miakina.

Vitatsika io.
Patrick

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.