1 mai: Tsy misaraka ny asa sy ny fampianarana ary ny fiofanana arak'asa

  • mardi, 01 mai 2018 16:32
  • Super User

Amin'izao andro irasaim-pirenenana ho an'ny asa izao dia mahatsiaro manokana ireo mpiasa sy mpianatra arak'asa rehetra.

Misy namana iray injeniera nanao mission, anamboatra barrage, dia voatifitry ny dahalo ny fiara nitondra andreo, dia maty tsy tradrano, taona maromaro lasa izay.

Mahatsiaro antsika mpiasa rehetra mikely aina manasoa ny mpiara-belona, nefa tsy misy mahita ny asatsika.

Ireo namono tena nianatra, zara raha mahazo karama 500 000 ariary, 2 500 000fmg. Nefa toa inona ny vola lany nividianana fitaovana sy saram-pianarana.

Misy ny injustice amin'ireo nianatra sy ny tsy nianatra.

Very repère ny firenena ka lasa resaka bizina sy ny be vava ary ny mahitahita sy ny mpangalatra indray no avo vava sy hatahorana.

Tsy manenjika ny tsy nianatra, mila hitadiavana hevitra mba hianaran'ny zaza sy ny tanora malagasy rehetra, nefa asiana lanjany koa ny ezaka nataon'ny tsirairay ka anomezana tambiny sahaza izay ezaka izay.

Ampatsiahiviko hatrany moa fa miainga amin'ny teti-bola efa ananantsika amin'izao dia azo atao tsara ny mampiditra ny olona rehetra tsy an'asa hanao Service National, ka toy izao ny karama raisina amin'izany:

1- Service National:

Ny andraikitra tazonina no hisy tambi-karama na indemnité amboniny, ny manana diploma na fahaizana amboniny dia hisy tambiny amboniny ihany koa, fa anamorana ny kajy dia izao amin'ny ankapobehany ny vatakarama:

Licence miakatra: 1 000 000 Ariary/isam-bolana
Bac hatramin'ny Licence: 500 000 Ariary/isam-bolana
Latsaky ny Bac: 200 000 Ariary/isam-bolana

Raisina toy ny Service National ireo Mpitondra Fivavahana, Mpitarika sy mpiasan’ny Association, Mpitarika sport sy Tanora, ireo Mpikarakara tokantrano, ireo manana kilema ara-batana.

Misy asa amboniny ampanaovina azy ireo amin’ny maha Service National azy.

Tsy maintsy miditra OSTIE na OSIE na ny mifandraika amin'izany ny Service National rehetra.

2- Mpiasa tsy miankina na privé:

Ho an’ny Mpiasa tsy miankina, dia ny hetra aloan’ny orin’asa no amenoan’ny Fanjakana ny karama efa omen’ny Mpampiasa hitovy tantana amin'ireo voalaza etsy ambony ireo.

Ampidinina ny IRSA, na ny hetra alaina amin'ny mpiasa sy mpampiasa.

Tsy maintsy miditra CNAPS na Assurance Caisse de retraite ary OSTIE na OSIE na ny mifandraika amin'izany ny mpiasa rehetra.

3- Mpiasam-panjakana sy Foloalindahy, Salaire Fonctionnaire et Militaire

Ampiharina ny fampitoviana ny vatakarama, arakaraky ny maripahaizana, ny andraikitra ary ny grady, ny fahelana teo amin'ny asa.

Hitovy ny ministera rehetra fa tsy misy mpiasam-panjakana ambony noho ny hafa.

10% avo heny amin'ny Service national ny karaman'ny mpiasam-panjakana ambany indrindra, raha samy mitovy diploma, misy tambikarama amboniny kosa noho ny andraikitra tazonina.

Mahazo trano sy sosialy ary fitsaboana ny mpiasam-panjakana.

Fifaninana arahina fepetra fahaizana manokana, misokatra amin'ny rehetra avokoa ny fidirana Tale Jeneraly. Tsy miova isaky ny fialan'ny minisitra, manaraka kosa ny fepetra famindran-toerana toa ny mpiasam-panjakana rehetra.

Fifaninana anatiny kosa ny Tale sy chef de service.

4- Vatsim-pianaran'ny Mpianatra arak'asa sy Universitaire, na privé io na fanjakana.

Ampaha efatry (1/4) ny vola raisin'ny Service national arakaraky ny niveau diplôme no raisin'ny mpianatra, ankoatran'ny équipement.

Manao engagement décennal izay mandray bourse rehetra.

Bac+3 miakatra: 250 000 ariary/isam-bolana
Bac - Bac+3: 125 000 ariary/isam-bolana
BEPC- Bac (Ecole Professionnelle): 50 000 ariary/isam-bolana

Tsy maintsy manao stage any amin'ny orin'asa kosa izy ireo ny atsasam-potoana ianarany, ny fanjakana no miantoka azy, fa ny orin'asa tsy maintsy mandray stagiaire arakaraky ny isan'ny mpiasa ao aminy.

Hisy fananganana Université lehibe isaky ny Faritra 3, hisy trano hipetrahan'ny mpampianatra, hipetrahan'ny mpandraharaha, ary hipetrahan'ny mpianatra.
Misy hofa-trano fandraisana anjara amin'izany.

5- Mahazo vary 150kg isam-bolana, isan-tokatrano kosa ny Malagasy rehetra, atao ao anatin'ilay carte électronique misolo ny vola, iadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy hifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny inflation.

6- Ny enti-manana, Budget sy ny fitsinjarana azy:

15% moa ny tahan'ny fampidiran-ketra eto amintsika izao (pression fiscale), manome 5000 miliara ariary izany amin'izao.

Tetibola 5000 miliara ariary

Fokotany (20 000 isa) 50%: 125 millions ariary/fkt 625 millions fmg
Kaominina (1 600 isa) 25% 80 millions ariary 400 millions fmg
Faritra (3 isa) 10%: 170 miliara ariary 850 miliara fmg
Foibe 15%: 800 miliara ariary 4000 milliara fmg

Rehefa avadika electronique ny vola, dia hiditra daholo ny hetra, ary azo tombanana 5 avo heny ny fidiran'ny hetra.

Ny vary fotsiny dia hisy 30 milliards de $ no hiditra aminy mandritra ny 5 taona, rehefa vatsiana fitaovana, masomboly, zezika, ka hiakatra ny rendement (4 tonnes/ha) sy ny tany volena (10%), io ilay averina amin'ny Malagasy ny 150kg isan-tokatrano, isam-bolana.

Vitatsika io.
Patrick

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.