Editorial

  • lundi, 23 juillet 2018 11:26

  Marchés publics: Diovina ary faizina mafy ny mpanao kolikoly, aloa ny volan'ireo Fournisseurs ara-dalàna manana trosa amin'ny Fanjakana

  Ny Fanjakana no anisan'ny lehibe indrindra amin'ny fividianana entana, na fanaovana services ampandeha ny asam-panjakana, sy ny fanamboarana fotodrafitrasa isan-karazany. Izany hoe Gros Client. Mila mpamatsy entana izy amin'izany, na mpanome services, izay ivelan'ny asa vokariny, na ny asa omen'ireo mpiasam-panjakana izay efa karamainy. Misy izany ny tolo-bidy izay ataon'ny Fanjakana hifaninanan'ireo mpandraharaha tsy miankina, na Malagasy, na Vahiny. Misy ireo fepetra arahina amin'izany, mba tena ny zavatra tsara ilaina, no amoaham-bola, ary mora indrindra, mifanaraka amin'ny tolotra tadiavina. Misy izany ny PRMP, isaky ny ministera sy ny sampan-draharaham-panjakana, na ilay hoe Personnes Responsables des Marchés Publics.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 20 juillet 2018 12:18

  Ranomasina: Madagasikara ho sangany aty amin'ny Ranomasimbe indianina sy canal de Madagascar

  Madagasikara dia manana ranomasina 1 225 259 km² na Zone économique exclusive, 370Km miala sy manodidina ny sisin-tanitsika. Raha 587 000Km² ny velaran-tany azo hitsahina, dia 1 812 259km² izany ny faritra azontsika ampiasaina, arovana, ary azo trandrahana, nefa isika 25 tapitrisa fotsiny. Amin'ny tetikasa "Vitatsika io" izany dia: Ilaina ny mandrindra io tany sy ranomasina eto amintsika io, ka asiana Préfet de la mer, miaraka amin'ny fanomezana andraikitra feno. Itsinjara enina (6) izany ny ranomasina eo ambany fifehezan'ny Madagasikara, manaraka ilay fitsinjaram-paritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo. Ka hisy izany Préfet de mer Avaratra andrefana, hisahana ny ranomasina amin'iny faritra iny, Préfet Avaratra atsinanana, dia toy izany koa ny ranomasina Afovoany andrefana sy Afovoany atsinanana, ary ny Préfet Atsimo andrefana sy Préfet Atsimo atsinanana.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 18 juillet 2018 15:01

  Mila antsika rehetra ny Firenena, na olon-tsotra, na orin'asa, na mpandraharaha

  Dingana amin'ny fanatontosantsika ireo tetikasa lehibe entina mampandroso ny Firenentsika ny fandresentsika amin'ny fifidianana Filoham-pirenena. Mila ny fandraisana anjara mavitrika avy amintsika rehetra izany, na ara-bola, na ara-pitaovana, na ara-tsaina sy ara-panahy. Ho tanterahitsika ny fampidirana ny rehetra hianatra, hiasa ary ireo fotodrafitrasa maro, toy ny autoroute mandidina an'i Madagasikara, ny Canal des Pangalanes sy ireo nouvelles villes, ny fanamboarana trano, ny port, aéroport goavana, ny lalamby ampitohy an'i Cap d'Ambre Antsiranana amin'ny Cap Sainte Marie any Androy hanaraka ny sisin-dranomasina atsinanana, ny rano madio sy ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny angovo, ny fambolena hazo sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary indrindra ny fandriam-pahalemana. Ny ady amin'ny Kolikoly sy ny tsy maty manota.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 18 juillet 2018 09:53

  Fantatrao ve: Inona no antsoina hoe Prix FOB sy Prix CAF

  Rehefa mamokatra ny mpandraraha iray, na fambolena, na fiompiana, na jono, na indostria, na asa tanana na service dia mizara roa ny tsena mety amarotany ireo vokatra ireo: 1- Ny Tsena anatiny: Izany hoe ireo mpanjifa eto an-toerana, na manodidina ny toeram-pamokarana, na miampita distrika sy faritany no mividy ny entana na service amidiny.Hetra redévance, sy ny TVA ihany no vola aloany amin'ny fanjakana eo amin'ny entana amidiny. Zava-dehibe eo izany ny fahatsaran'ny làlana amoaham-bokatra, ny fahamoran'ny fitanterana, ny fitehirizan'entana sy ny fandriam-pahalemana. 2- Ny Tsena ivelany: Misy kosa entana izay nahitana mpividy any ivelan'ny Firenena, na entana sarotra jifaina eto an-toerana, noho ny mbola tsy fananana indostria ampiasana izany, na azahoana tombony kokoa ny famarotana azy any ivelany noho ny atsaran'ny vidin'entana.
  Lire la suite ...
  • mardi, 17 juillet 2018 23:07

  Fanabeazana fa tsy fampianarana

  Fahadisoan-kevitra mihitsy ny fiheverana hoe ny diploma na ny examen no tanjon'ny fampianarana. Na koa hoe misy fotoana vonjena ka tsy maintsy vitaina amin'ny daty voatondro ny examen. Matoa izy natao hoe ministeran'ny Fanabeazana fa tsy ministeran'ny fampianarana, dia fibeazana izany no ratovina, miaraka amin'ny fahaizana. Koa tsy mahagaga raha be no nianatra eto amintsika fa tsy manam-pahendrena, ka dia hita amin'ireny fiainantsika andavan'andro ireny, samy miampita arabe eny amin'izay tiany, mampidina fitaratra elektrikana fiara tsarabe, nefa manipy hoditr'akondro ety ivelany. Manjaka ny kolikoly, ny mpitondra mangalatra, manipy vary fotsy sy tee-shirt kely, dia roboka avokoa ny olona mifidy. Raha tiana potehina ny firenena, dia aza mandefa baomba ao, fa ny fampianarany sy ny fanabeazany no poteho.
  Lire la suite ...
  • mardi, 17 juillet 2018 14:08
  • Photo Net

  Blanchiment d’argent

  Madagascar figure au 4ème rang des pays les plus pauvres au monde selon le Fond Monétaire International (FMI), avec un Produit Intérieur Brut (PIB) de 424 Us$ par an ! C’est-à-dire qu’un Malagasy gagne moins de 4350 MGA par jour ! En réalité ce ne sont que des résultats à partir de projections et autres calculs statistiques. Des enquêtes et observations révèlent que certains 4’mis mendiant sur le trottoir gagnent 5-10 000 MGA à chaque fin de journée ! Trêve de plaisanterie, dans les pays les moins avancés (PMA) comme Madagascar, les contrastes sociaux sont impressionnants.
  Lire la suite ...
  • lundi, 16 juillet 2018 07:56
  • Photo Fb

  Une Constitution violée

  Dans la Constitution à l’article 46 Alinéa 4 : « Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat public ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user à des fins de propagande électorale, de moyens ou de prérogatives dont elle dispose du fait de ses fonctions. La violation qui en serait constatée par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) constitue une cause d’invalidation de la candidature ». En tant que Chef de l’Etat en exercice, Hery Rajaonarimampianina s’était déplacé à Toamasina au frais de l'Etat. A l’article 49, il est stipulé : « Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d'un parti politique, d’un groupement politique, ou d’une association, et de l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse. Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, constitue un motif d’empêchement définitif du Président de la République ».
  Lire la suite ...
  • samedi, 14 juillet 2018 08:48
  • Sary nindramina

  Tonga indray isika raMalagasy spéciale, nitsangana ny Cour spéciale bois de rose

  Foronona daholo io fatin-drafitra spéciale mitaingina ambony rafitra io. Tsy mahavita ny asany na mangala-bato amin'ny fifidianana ny ministeran'ny atitany, dia tsy voasazy na voaroaka izay tompon'andraikitra amin'izany, izay tokony ho diovina isian'ny asam-panjakana tsy mitanila, fa ilaozana mamorona CENI, dia vatsian'ny vahiny vola, izay izy mazava ho azy no hibaiko azy, porofon'izany ireny pub fanentanana ataon'ny CENI amin'ny teny Malagasy sy Frantsay ireny. Tonga koa ny ministère environnement dia asiana rafitra mitaingina ONE, izay lasa foiben'ny kolikoly manome permis environnemental, resaka fananganana indostria na fitrandahana harena ankibon'ny tany. Tsy mirindra ihany koa ny Fitsarana sy ny fanenjehana mpanao kolikoly, dia atsangana indray ny Bianco sy ny Samifin, nefa vao maika mitombo koa ny kolikoly sy ny famotsiam-bola.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 13 juillet 2018 15:04
  • Sary nindramina

  Inona ilay hoe Conseil des ministres, ahoana no anatsarana ny rafim-pitantanana

  Eto amintsika dia miorina amin'ny fitantanana Repoblika ny fanjakana. Manana andrim-panjakana 3, tokony ahaleo tena tsy mifampiankina, na dia miara-miasa aza:- Rafitra Mpanao Lalàna;- Rafitra Mpitsara;- Rafitra Mpanatanteraka. 1- Rafitra Mpanao Lalàna: - Io ilay Solombavambahoaka sy Loholona, izay ny iray voalohany, isika mivantana ao amin'ny Distrika no mifidy azy, ka ny isany dia mifanentana amin'ny isan'ny mponina ao anatin'ilay Distrika (100 000 mponina ohatra dia soloan'ny député vava 1). Izany hoe tokony misolo tena ny mponina sy mitondra ny hetahetany io Solombavambahoaka io. - Ny Loholona indray, dia ireo olom-boafidy, toy ny Ben'ny Tanàna, député no mifidy ny mpikambana 2/3, io ilay hoe Grands électeurs, ary ny 1/3 kosa dia ny Filoham-pirenena no manendry azy, arak'izay tiany.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 12 juillet 2018 09:58

  Diplomasia: Hitodika amin'ny fifandraisana ara-barotra sy fikarohana teknolojia

  Ho an'ny tetikasa "Vitatsika io", dia mipetraka voalohany ny Fahaleovantenam-pirenena sy ny Fiandrihanam-pirenena. Apetraka arak'izany ny fitovian-danja eo amin'ny fifandraisan'ny Firenena roa samihafa (Réciprocité diplomatique), toy ny hoe samy Filoham-pirenena ihany no mifampiresaka, rehefa mitaky Visa ho an'ny Malagasy mandeha any aminy ny firenena iray, dia takiana Visa ihany koa ny tera-tany any aminy mandeha aty Madagasikara. 1- Varotra, tsena iraisam-pirenena, teknolojia Ny ambasady, na ny consulat Madagascar any ivelany izany dia hitodika amin'ny fifandraisana ara-barotra sy fikarohana teknolojia.
  Lire la suite ...
Page 4 sur 39